Disclaimer

De aansprakelijkheid van Accountancydiensten Waaijers B.V., van de personeelsleden van Accountancydiensten Waaijers B.V. en van de personen voor wie Accountancydiensten Waaijers B.V. verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Accountancydiensten Waaijers B.V. en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Accountancydiensten Waaijers B.V. en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Accountancydiensten Waaijers B.V. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website www.waaijersaccountancy.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Accountancydiensten Waaijers B.V. aan de wederpartij. Accountancydiensten Waaijers B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

© 2018  Privacy - Disclaimer